• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Kannada ಕನ್ನಡ

Social Action and Community Building Activities of the Baha'is (Kannada)

§ºÁ¬ÄUÀ¼À ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð

¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÉêÉAiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä, §ºÁG¯ÁègÀ vÀvÀéUÀ½AzÀ ¸ÀÆàwðUÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÁ¬Ä ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ²¹Û£À PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß C¤AiÀÄ«ÄvÀªÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è, «©ü£Àß ªÀAiÀĹì£À, fêÀ£ÀzÀ «©ü£Àß ºÀAvÀzÀ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.

 

ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ GzÁvÀÛgÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ £ÀÄrAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀÅzÀÄ JA§ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ.

F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:

  • ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÀPÁÛ÷åvÀäPÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
  • ªÀÄPÀ̼À PÉÆêÀÄ® ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÉÇö¸ÀĪÀAvÀºÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ
  • Q±ÉÆÃgÀgÀ ¨sÉÆÃUÉðgɪÀ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¸ÀĪÀAvÀºÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÀÄ
  • «©ü£Àß »£À߯ÉUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀAvÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ J®èjUÀÄ vÉgÉzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÈvÀÛ.

§ºÁ¬Ä zsÀªÀÄðzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÄ DzsÁåwäPÀ vÀvÀéUÀ½AzÀ ¸ÀÆàwðUÉÆAqÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, CyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ, £ÉÊwPÀ Cr¥ÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ²PÀët, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£ÀzÀ ºÉZÀѼÀ ºÁUÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ AiÉÆÃd£ÀUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉUÁV ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.