• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Kannada ಕನ್ನಡ

Spiritual Education of Children (Kannada)

Baha'is of India | Baha'i Faith | Spiritual Education of Children

ªÀÄPÀ̼À DzsÁåwäPÀ ²PÀët

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è£À ªÀÄPÀ̼À DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ DzsÁåwäPÀ ²PÀëtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ, ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉåUÉ,  AiÀÄĪÀd£ÀgÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ dqÀªÀ£ÀÄß §°µÀ×UÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÀªÀÄä ±ÀQÛAiÀi£ÀÄß §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ, «¸ÀÛj¹zÁÝgÉ.÷ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁªÀÅ «±Àé ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw, ªÀÄvÀ ºÁUÀÄ §tÚUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÀgÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄä £ÉÊwPÀ PÀvÀðªÀåªÉAzÀÄ w½¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀÄPÀÌ¼É CvÀåAvÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®. fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÀ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¸À®Ä, DzsÁåwäPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ²PÀëtªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄvÁÛgÉ.

“ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß CªÀÄÆ®å gÀvÀßUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀ UÀt JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄ” JAzÀÄ §ºÁG¯ÁègÀªÀgÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. “²PÀët ªÀiÁvÀæªÉ, CzÀgÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ PÀ¯ÁåtPÁjAiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ”.

§ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ F vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß J¯è »£À߯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÀqɹPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. F vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå ¸ÀAzsÀvÉ, «±Áé¸ÀºÀðvÉ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ ¥ÀgÀvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¨sËwPÀ, ¨Ë¢ÞPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀªÁzÀ GvÀÌöȵÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¯ÉAzÀÄ F vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ §°µÀתÁzÀ £ÉÊwPÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁU  zÉñÀzÀ J¯è ¨sÁUÀUÀ¼À°è 1000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ §ºÁ¬Ä ªÀÄPÀ̼À vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ EªÉ.